فرم پیشنهاد ترجمه و تالیف
مولف مترجم ویراستار تصویرگر مشاور

اطلاعات فردی

نام
نام خانوادگی
نام پدر
صادره از
متولد سال محل تولد
ش .ش
وضعیت تاهل
تعداد فرزندان

سوابق کاری / اداری

مسئولیت / شغل کنونی تلفن جهت تماس اضطراری
آدرس محل کار
آدرس محل سکونت
تلفن محل کار تلفن محل سکونت
مدرک تحصیلی
فارغ التحصیل
سال معدل
سابقه تدریس / سابقه کار
پیشنهاد(های) همکاری