فرم استخدام
نام
نام خانوادگی
نام پدر
صادره از
متولد سال محل تولد
ش .ش
کدملی
جنسیت وضعیت تاهل
ایمیل
تلفن همراه
آدرس محل سکونت
تلفن ثابت
مدرک تحصیلی
گرایش
سال اخذ مدرک معدل
سابقه کار
توضیحات